Hotărâri de consiliu (2018)

19/12/2018 Hotarare privind aprobarea Planului anual de acțiuni privind serviciile sociale și măsurile propuse pentru realizarea programului social local 2019

19/12/2018 Hotarare privind aprobarea prețului de pornire la licitația pe picior organizată de Direcția Silvică Mureș pentru APV nr. 6354 PR-CO, volum brut – 1236 mc

19/12/2018 Hotarare privind stabilirea nivelului impozitelor şi taxelor locale pentru anul fiscal 2019 în comuna Brâncoveneşti

19/12/2018 Hotarare privind validarea Dispoziției primarului comunei Brâncovenești nr. 16510.12.2018 și rectificarea Bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2018

23/11/2018 Hotarare privind finanțarea Asociației Culturale “Amintiri din strămoși” din satul Idicel Pădure în vederea participării la Festivalul Național de Tradiții “Leru-i, ler ...” Brașov

23/11/2018 Hotarare privind finanțarea Fundației “PROMONTIS” din localitatea Reghin în vederea participării colindătorilor din satul Idicel Pădure la spectacolul “Noi umblăm și colindăm” din localitățile Bucure&#537

23/11/2018 Hotarare privind transformarea funcţiei publice vacante de consilier, grad profesional superior, în funcţia publică de consilier, grad profesional asistent, cu încadrarea în numărul maxim de posturi aprobat

23/11/2018 Hotarare privind aprobarea închirierii prin licitație publică a apartamentului nr. 1 situat în imobilul cu nr. administrativ 210, în curs de apartamentare, înscris în CF colectiv 52040 Brîncovenești

23/11/2018 Hotarare privind desemnarea unui reprezentant al comunei Brîncovenești în vedere semnării actelor de apartamentare a imobilelor înscrise în C.F. nr. 52040 Brîncovenești, în fața notarului public

23/11/2018 Hotarare privind aprobarea preţurilor de referinţă și a modului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică a comunei Brîncovenești, pentru anul 2019

23/11/2018 Hotarare privind rectificarea Bugetului local pe anul 2018

23/11/2018 Hotarare privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local Brîncovenești pentru o perioadă de trei luni (noiembrie 2018 - ianuarie 2019)

25/10/2018 Hotarare privind rectificarea Bugetului local pe anul 2018

25/10/2018 Hotarare privind aprobarea utilizării excedentului din anii precedenți pentru acoperirea golurilor temporare de casă ale secțiunii de funcționare a bugetului local – sursa A

25/10/2018 Hotarare privind aprobarea prelungirii termenului de valabilitate al Planului Urbanistic General al comunei Brîncovenești până la intrarea în vigoare a noului Plan Urbanistic General, dar nu mai târziu de data 31.12.2023

25/10/2018 Hotarare privind finanțarea Asociației Culturale “Amintiri din strămoși” din satul Idicel Pădure în vederea organizării proiectului “Vara Arhanghelilor pe Valea Idicelului”

09/10/2018 Hotarare privind aprobarea documentaţiilor pentru delegarea gestiunii activităţilor de colectare şi transport a deşeurilor municipale şi a altor fluxuri de deşeuri și operarea stației de transfer Reghin, compon

26/09/2018 Hotarare privind aprobarea Planului de măsuri pentru perioada sezonului rece 2018 – 2019

26/09/2018 Hotarare privind finanțarea Asociației Culturale Speranța din satul Vălenii de Mureș în vederea organizării de activități cultural-artistice și sportive

26/09/2018 Hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici aferenți investiției „ÎMBUNĂTĂȚIREA INFRASTRUCTURII RUTIERE ÎN COMUNA BRÎNCOVENEŞTI, JUDEŢUL MUREŞ” prin Programul Național de Dezvoltare Local&#25

26/09/2018 Hotarare privind rectificarea Bugetului local pe anul 2018

10/09/2018 Hotarare privind aprobarea documentației pentru atribuirea contractului de achiziție publică de servicii “Prestări servicii exploatare forestieră”, a prețului minim de exploatare a masei lemnoase, a prețului de vânzare

31/08/2018 Hotarare privind finanțarea Asociației “Csillag” din Reghin în vederea organizării Întâlnirii comunităților maghiare de pe Valea Mureșului și a Gurghiului – Ediția a VI-a

31/08/2018 Hotarare privind rectificarea Bugetului local pe anul 2018

31/08/2018 Hotarare privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local Brîncovenești pentru o perioadă de trei luni (august 2018 - octombrie 2018)

30/07/2018 Hotarare privind finanțarea Asociației pentru Cunoașterea Culturii Țărănești din satul Idicel în vederea desfășurării Festivalului Național de Jocuri și Obiceiuri Populare – Ediția a XIV-a -

30/07/2018 Hotarare privind finanțarea Asociației Culturale Speranța din satul Vălenii de Mureș în vederea derulării Proiectului „Femei care au schimbat destine în ultimii 100 de ani”

30/07/2018 Hotarare privind aprobarea achiziționării de servicii de ecarisaj în comuna Brîncovenești, prin procedură de achiziţie publică de servicii

30/07/2018 Hotarare privind rectificarea Bugetului local pe anul 2018

25/06/2018 Hotarare privind transformarea funcţiei publice vacante de consilier, grad profesional superior, în funcţia publică de inspector, grad profesional asistent, cu încadrarea

25/06/2018 Hotarare privind stabilirea comisiilor care vor percepe taxa pentru închirierea suprafeţelor de teren ce vor fi ocupate de agenții economici cu ocazia Tradiționalului “Târg al cireșelor” anul 2018

25/06/2018 Hotarare privind rectificarea Bugetului local pe anul 2018

23/05/2018 Hotarare privind susținerea Bisericii Adventiste din Vălenii de Mureș pentru efectuarea lucrărilor de renovare a bisericii

23/05/2018 Hotarare privind achiziționarea de servicii de transport masă lemnoasă aprobată conform HCL nr. 34/04.05.2018 și achiziționare servicii de închiriere spațiu de depozitare a masei lemnoase transportate

23/05/2018 Hotarare privind aprobarea contului anual de execuție a bugetului local al comunei Brîncovenești pentru anul 2017

04/05/2018 Hotărâre privind aprobarea prețului de exploatare a masei lemnoase din partida nr. 6642 și aprobarea exploatării cantității de 272 mc de lemn de foc din partida nr. 6642 de către Școala Gimnazială “Kemeny Janos

04/05/2018 Hotărâre privind finanțarea Asociației Culturale ”Amintiri din strămoși” din satul Idicel Pădure cu suma de 1500 lei

04/05/2018 Hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local Brîncovenești pentru o perioadă de trei luni (mai 2018 - iulie 2018)

04/05/2018 Hotărâre privind modificarea Capitolelor II, III și IV din Contractul de concesiune nr. 610/09.03.2010

20/04/2018 Hotarare privind susținerea Parohiei Ortodoxe Vălenii de Mureș pentru efectuarea lucrărilor de renovare a bisericii

20/04/2018 Hotarare privind aprobarea finanțării Asociației Sportive “Viitorul” Vălenii de Mureș pentru activitatea sportivă desfășurată de echipele de fotbal

20/04/2018 Hotarare privind finanțarea Asociației de Dansuri Populare din satul Brîncovenești în vederea derulării Proiectului „ Dansurile noastre de aici și de dincolo de graniță”

20/04/2018 Hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a serviciului de iluminat public al comunei Brîncovenești, aprobarea Studiului de oportunitate privind delegarea serviciului de iluminat public al comunei Brîncovene&#53

20/04/2018 Hotarare privind modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local nr. 23/2001 privind însușirea inventarului bunurilor care fac parte din domeniul public al comunei Brîncoveneşti, cu modificări şi completări ulterioare

20/04/2018 Hotarare privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenție a proiectului ”Reabilitare clădiri publice în localitățile Brîncovenești și Vălenii de Mureș, Comuna Brîncovenești, Jude

20/04/2018 Hotarare privind implementarea proiectului ”Reabilitare clădiri publice în localitățile Brîncovenești și Vălenii de Mureș, Comuna Brîncovenești, Județul Mureș”

20/04/2018 Hotarare privind rectificarea Bugetului local pe anul 2018

19/04/2018 Proiect de hotărâre privind susținerea Bisericii Adventiste din Vălenii de Mureș pentru efectuarea lucrărilor de renovare a bisericii

28/03/2018 Hotărâre privind achiziționarea de servicii de consultață în vederea întocmirii dosarelor în materia fondului funciar

28/03/2018 Hotărâre privind finanțarea Asociației Făclia din satul Brîncovenești în vederea derulării Proiectului „Obiceiuri și tradiții populare maghiare – schimb de experiență”

28/03/2018 Hotărâre privind aprobarea rezultatului inventarierii generale a patrimoniului Consiliului Local Brîncovenești la data de 31.12.2017

28/03/2018 Hotarâre privind actualizarea ,,Planului de Analiză şi Acoperire a Riscurilor pentru comuna Brîncovenești”

28/03/2018 Hotărâre privind aprobarea Convenției de cooperare pentru aplicarea proiectului de interes public “POLIȚIE-AUTORITĂȚI LOCALE, SERVICII PUBLICE ÎN PARTENERIAT”

28/03/2018 Hotărâre cu privire la rectificarea Bugetului local pe anul 2018

26/02/2018 Hotărâre privind alocarea sumei de 6200 lei către Primăria comunei Brîncovenești în vederea organizării tradiționalului eveniment „Tăierea porcului”

26/02/2018 Hotărâre privind aprobarea trecerii din domeniul privat în domeniul public al comunei Brîncovenești a unor imobile de utilitate publică

26/02/2018 Hotărâre privind aprobarea utilizării excedentului din anii precedenți pentru acoperirea golurilor temporare de casă ale secțiunii de funcționare a bugetului local al instituțiilor publice și activităților

26/02/2018 Hotărâre cu privire la rectificarea Bugetului local pe anul 2018

26/02/2018 Hotarâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local Brîncovenești pentru o perioadă de trei luni (februarie 2018 - aprilie 2018)

15/02/2018 Hotarâre privind aprobarea Bugetului local de venituri şi cheltuieli pe anul 2018

15/02/2018 Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind regimul finanțărilor nerambursabile din fondurile proprii ale comunei Brîncovenești, alocate pentru activități nonprofit de interes local în baza Legii nr. 350/2005, actualizat

15/02/2018 Hotărâre privind asocierea U.A.T. Brîncovenești, U.A.T. Vătava, U.A T. Aluniș, U.A.T. Rușii Munți, U.A.T. Deda, U.A T. Răstolița, U.A.T. Stînceni și U.A.T. Lunca Bradului în vederea obținerii de la S.C. TR

31/01/2018 Hotărâre privind aprobarea închirierii spațiului destinat pentru locuință de serviciu din cadrul Școlii primare din localitatea Idicel

31/01/2018 Hotărâre privind delegarea gestiunii serviciului public de salubritate pe perioadă determinată

31/01/2018 Hotărâre privind participarea comunei Brîncovenești ca asociat la înființarea ASOCIAȚIEI ZONA MUREȘULUI SUPERIOR

31/01/2018 Hotărâre privind aprobarea volumului de recoltare și a modului de valorificare a masei lemnoase provenită din fondul forestier proprietate publică a comunei Brîncovenești, a preţului de referinţă pentru anul 2018, a

31/01/2018 Hotărâre privind aprobarea prețului minim de exploatare a masei lemnoase din partida nr. 6644 și aprobarea distribuirii lemnului de foc rezultat pentru consum propriu către unitățile de învățământ care func&#53

31/01/2018 Hotărâre privind validarea Dispoziției Primarului nr. 229/21.12.2017 - rectificarea Bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2017

31/01/2018 Hotarâre privind aprobarea principalelor obiective propuse a se realiza în anul 2018 în satele componente ale comunei Brîncoveneşti

31/01/2018 Hotărâre privind organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ din comuna Brîncovenești, în anul şcolar 2018-2019